Trái Đất sắp lâm vào thảm họa diệt vong khi 2 chủng tộc người ngoài trái đất đáp xuống Trái Đất hòng tìm cho ra một vũ khí bí mật với sức công phá to lớn.

[id]1;http://clip.vn/w/WpRh|2;http://clip.vn/w/WpR_|3;http://clip.vn/w/WpR0|4;http://clip.vn/w/WpRL[/id]